Tüzük

DERNEĞİN ADI
Madde 1 : Derneğin adı 1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ'dir.
Kısa ismi 1907 olarak kullanılır.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2: Derneğin Merkezi İstanbul ilidir.

ŞUBE Madde 3: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla mevzuat hükümleri kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılabilir. Temsilciliğin ve/veya şubenin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare Amirliği'ne bildirilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulu'nca yetki verilen en az üç kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler mevzuatında belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük Mülki Amirliğine verir. Şube açılmasına karar verilmesi durumunda, şube kuruluşu mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek, şube; Derneğin verdiği görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacaktır. Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur. Genel Kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek, Denetim Kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube'de de uygulanır. Şubeler, tüm üyeleri ile genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir. Şube, Olağan Genel Kurul toplantılarını, merkez Olağan Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliği'ne ve genel merkeze bildirmek zorundadır. Şubelerin Olağan Genel Kurulu, 3 yılda bir Ocak ayı içersinde, şube Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ AMAÇ VE HİZMET KONULARI
Madde 4: Anayasamızın öngördüğü esaslara, çağdaş yaşama ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Atatürk'ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda;

a) Benzeri değerleri paylaşan ve Fenerbahçeliliği çıkarlara dayanmayan, iş adamı ve yöneticileri bir araya getirmek,
b) Üyelerin bir takım ruhu içinde Fenerbahçe'ye katkıda bulunabilecekleri ortamlar yaratmak,
c) Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yeni, değerli üyeler kazandırmak ve onların kültür ve olanaklarından yararlanmak,
d) Fenerbahçe için Fenerbahçe camiasında ve kamuoyunda etkin lobi oluşturmak,
e) Fenerbahçe'nin Kulüp olarak çağdaş bir yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin rol oynamak,
f) Fenerbahçe'nin kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı mali kaynaklara sahip olabilmesi için çalışmalarda bulunmak,
g) Fenerbahçe Koleji ve Fenerbahçe Üniversitesi'nin tesis edilmesi ve ülkenin önde gelen eğitim ve öğretim kurumları haline getirilmesi için çalışmalarda bulunmak, ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Derneğin kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle ya da sair olanaklar vasıtasıyla, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük etmek ve yardımcı olmak,
h) Fenerbahçe Vakfı düşüncesini canlandırmak ve gerçekleşmesine katkıda bulunmak,
i) Fenerbahçe'yi tanıtma ve Fenerbahçeliliği yaygınlaştırmak için yasalara uygun şekilde kurulmuş ve faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, vakıf ve derneklere destekte bulunmak ve şartları uygun ise üye olmak,
j) Üniversiteli gençlerde Fenerbahçelilik ruh ve düşüncesini geliştirmek ve desteklemek,
k) Spor ahlak ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmek ve eğitmek,
l) Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ
Madde 5: Dernek yukarıda belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,
a) Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenler, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.
b) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma inceleme çalışma yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi düzenleyebilir, web sitesini işletebilir, siteyi reklam alanı olarak tahsis edebilir.
c) Kültürel, sportif, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapar ve yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil festival, fuar ve diğer gösteriler düzenleyebilir. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma düzenleyebilir.
d) Yardım amacıyla piyango, balo v.s sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir ve bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burslar verebilir.
e) Sosyal lokal ve tesisler açabilir. Amaç ve hizmet konuları için taşınmaz edinebilir, satabilir, kiralayabilir, intifa hakkına sahip olabilir ya da gayrimenkullere ilişkin sair haklar edinebilir veya mükellefiyetler gerçekleştirebilir.
f) Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler, vakıflar kurabilir. Amacı kapsamında şube açabilir. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, bu şirketlerin hisselerini mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirebilir. Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olabilir. Amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyetlerde veya işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.
g) İktisadi işletmeler ve kurulacak veya katılınacak şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için Derneğin amblem ve logosunu taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
h) Kanun ve mevzuatın derneklere izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

DERNEK KURUCULARI
Madde 6: Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgah adresleri ve uyrukları;

01- Mustafa Vehbi KOÇ - Isadami
02- Yildirim Ali KOÇ - Isadami
03- Mehmet Salih DERELI - Isadami
04- Melih Esen CENGIZ - Isadami
05- Hasim DURUSEL - Isadami
06- Selim KORAY - Isadami
07- Ersin SALMAN - Isadami
08- Sakip SABANCI - Sanayici
09- Ali KOÇMAN - Armatör
10- Hasan Cem BOYNER - Sanayici
11- Ali Raif DINÇKÖK - Isadami
12- Aziz YILDIRIM - Müteahhit
13- Bekir CANSU - Sanayici
14- Erol LODRIK - Sanayici
15- Mehmet Emin CANKURTARAN - Sanayici
16- Ferhan BARAS - Isadami
17- Kayhan KIRAÇ - Isadami
18- Mete HAS - Ticaret
19- Mehmet CIVELEK - Yönetici
20- Mustafa Necdet ERSOY - Sanayici
21- Osman Sevket ÇARMIKLI - Isadami
22- Recai ARSLAN - Isadami
23- Sadun ISMAN - Isletmeci
24- Mehmet Sinan DERELI - Sanayici
25- Tahir GÜLER - Sanayici
26- Emre KURTTEPELI - Yönetici
27- Ali Nuri ÇOLAKOGLU - Sanayici
28- Hüseyin Ayduk KORAY - Ticaret
29- Abdullah KIGILI - Ticaret
30- Basaran ULUSOY - Ticaret
31- Ibrahim Serdar ARAL - Yönetici
32- Ali Cüneyt CANKURTARAN - Sanayici
33- Eyüp SISIK - Ticaret
34- Ali Ferruh TANAY - Yönetici
35- Mehmet Nihat BOYTÜZÜN - Isadami
36- Onur ERSOY - Ticaret
37- Agah Rusen ÇETIN - Yönetici
38- Mehmet Ragip EKSIOGLU - Ticaret
39- Sen YALMAN - Ticaret
40- Mehmet Turgut YILMAZ - Ticaret
41- Mustafa TAVILOGLU - Sanayici
42- Serif EGELI - Ticaret
43- Mehmet Selçuk GEZDUR - Yönetici
44- Erim ERSOY - Sanayici
45- Hasan Hasip BULDANLIOGLU - Yönetici
46- Atilla URAS - Bankaci
47- Aldo PERAHYA - Ticaret
48- Osman YALÇIN - Müteahhit
49- Ferit ŞAHENK - Yönetici
50- Cengiz SOLAKOGLU - Yönetici

DERNEĞE ÜYE OLMA
ÜYELİK
Madde 7: Derneğin amaçlarını kabul eden amaca katkı sağlayacak fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olmak için başvurabilirler. Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de Türk vatandaşlarında aranan koşulları taşımaları şartı ile Derneğe üye alınabilirler.
Ancak;
Kötü şöhret sahibi olanlar;
a) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar;
b) Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar;
c) Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı gerçek kişiler;
d) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,
e) Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Derneğin faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor derneğine üye olanlar

Derneğe üye olamazlar.

Üyeliğe Başvuru ve Üyelik Başvurusunun İncelenmesi:
Üye olabilme koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler Dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup, özgeçmişlerini ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri kendi el yazıları ile yazarak, kendisinin 3 adet fotoğrafını, sabıka kaydını, nüfus hüviyet cüzdanının noter onaylı örneğini ve oturduğu yer belgesini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na veya Dernek Merkezi'ne verir. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun en az bir yıldır Dernek üyeliği bulunan ve mali mükellefiyetlerini yerine getirmiş iki asil üye tarafından imzalanması gerekir. Öneren üyeler, üyelik bilgilerini Balotaj Kurulu'na takdim ederek gerekli izahatta bulunur. Öneri sahibi asil üye; önerdiği adayın iş ve sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını yeterince tanıyıp bilmelidir. Öneri sahibi asil üye, Balotaj Kurulu'nun aday hakkında soracağı soruları tam ve doğru yanıtlamayı ve ayrıca Derneğe üye olmak isteyen adaya, Derneğin tüzük, yönetmelik, sosyal yaşam kuralları, gelenek ve görenekleri hakkında yeterince bilgi vermeyi taahhüt eder. Öneri sahibi asil üye, önerdiği adayın Derneğe verdiği başvuru formunda yazılı bilgilerin doğru olduğunu ve bu formda yazılı bilgilerden sorumlu olduğunu da kabul ve taahhüt eder.

Balotaj Kurulu gerekli incelemeyi yaparak üyeliğe kabul veya reddine dair görüşünü Yönetim Kurulu'na sunar. Balotaj Kurulu, gerekirse; adayı öneren üyeleri Balotaj Kurulu'na davet etmeye ve onlardan bilgi almaya yetkili olup, adayı öneren üyeler de Balotaj Kurulu'na aday hakkında bilgi vermeyi kabul etmişlerdir. Balotaj Kurulu'nun kararını müteakiben Yönetim Kurulu üyelik talebini gündeme alır.

Üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulu'nca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç Yönetim Kurulu'nca iadeli taahhütlü yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde giriş ve yıllık aidat ücretlerini ödemeyen başvuru sahibinin üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve üyelik gerçekleşmez. Üyelik kabul kararı bildirim yazısında; tüzük gereği otuz gün içinde mali mükellefiyetlerin yerine getirilmesi halinde üyeliğin gerçekleşeceği, aksi durumda üyeliğin gerçekleşmeyeceği / üyeliğin kazanılmayacağı başvuru sahibine bildirilir.

Reddedilen bir başvuru için ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen koşullarla yeniden üyelik işlem talebinde bulunulabilir.

Ödeme şartları Yönetim Kurulu'nca belirlenebilir. Derneğe giriş, Derneğin tüzük kurallarının ve diğer hükümlerinin kabulü demektir.

Derneğe üye olarak kabul edilen gerçek kişilerin, üyeliklerinin kesinlik kazandığı tarihten sonraki iki yıl içinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üyelik için gerekli bütün şartları yerine getirip başvuruda bulunmaları zorunludur. Bu süre içinde başvuruda bulunulmaması veya Kulüp tarafından kabul edilen başvurularının gereğinin yerine getirilmemesi halinde üyelik sona erer.

Üyeliğe Özel Yöntem ile Kabul Edilme:
Tüzüğün Onur ve Protokol üyeliğini düzenleyen ilgili hükümleri kaldırılmıştır. Öte yandan, talepleri halinde ve Fenerbahçe Spor Kulübü olmaları koşuluyla; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Bakanlık, Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeliği, Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuvvet ve Ordu Komutanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kadıköy Belediye Başkanlığı yapmış veya yapmakta olan ve Derneğin amaç ve faaliyetlerine katkıda bulunabilecek Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş bu kişiler üyeliğe kabuldeki sayısal sınırlama dışında her yıl 5 kişiye kadar Derneğe üye kabul edilebilirler. Bu kişiler hakkında, tüzüğün askı, balotaj, giriş ücreti ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Üyeliğe Özel Yöntem ile Kabul Edilen kişiler Genel Kurul'a katılma; oy kullanma ve seçme ve seçilme haklarından yararlanamazlar.

Üye Eşi ve Çocuğu Üyelik:
Asil üye olanların eşleri, asil üyelerin Derneğe hiçbir borcunun olmaması durumunda, giriş aidatı alınmaksızın ve başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın diledikleri takdirde eşlerinin statüsünde asil üyeliğe kabul edilirler. Ancak, bu şekilde üyelik kazanabilmek için üye eşlerinin, asil üyelere ilişkin gerekli koşulları haiz olmaları zorunludur.

Şu kadar ki, ölüm istisnası dışında evlilik birliğinin herhangi bir şekilde son bulması durumunda, eş sıfatı ile üyeliğe kabul edilen üyenin durumu Yönetim Kurulu kararı ile yeniden değerlendirilecektir.

Vefat eden üyelerin dul eşleri, giriş aidatı alınmaksızın ve başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın diledikleri takdirde merhum eşlerinin statüsünde asil üyeliğe kabul edilirler. Ancak, bu şekilde üyelik kazanabilmek için üye eşlerinin, merhum eşlerinin statüsündeki üyelere ilişkin gerekli koşulları haiz olmaları ve merhum eşlerinin Derneğe borçlarının olmaması ve/veya bu borçların ödenmesi zorunludur.

Asil üyelerin Derneğe hiçbir borcunun olmaması durumunda; sosyal erginliğe erişen, Dernek ve/veya Kulüp içinde sevgi ve güven kazanmış olan 18 yaşını doldurmuş ve 23 yaşını bitirmemiş çocukları da, asil üyelere ilişkin gerekli koşulları haiz olmaları kaydı ile Yönetim Kurulu'nun kabulü üzerine "Üye Çocuğu" statüsünde Derneğe üye olabilirler. Şu kadar ki, Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olan kişiler, asil üye oluncaya kadar Genel Kurul'a katılma, seçme-seçilme ve oy kullanma hakkından yararlanamayacaklardır.

Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olan kişinin 23 yaşını bitirmesi ve üyeliğe devam etmek istemesi durumunda, bu kişi, asil üyelere ilişkin gerekli koşulları taşıması ve Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih süresi ile orantılı olacak şekilde ve minimum giriş aidatının ½'sini ödemesi kaydı ile "Asil Üye" statüsüne geçerek Dernekte üye kalmaya devam edebilecektir. Üye Çocuğu statüsünden Asil Üye statüsüne geçecek kişinin ödeyeceği giriş aidat miktarı, bu kişinin Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih nazara alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Madde 8: Dernek üyeliği, “kendiliğinden", “Dernekten çıkma", “çıkarılma ve kesin ihraç" hallerinde sona erer. Üyeliği sona eren kişiye üyeliğin sona erdiği yazı ile bildirilir.
a) Kendiliğinden sona erme: Kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer.
b) Üyelikten çıkma: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa Derneğin kabulüne bağlı değildir. Dernekten istifa etmek isteyenlerin, üyelikten ayrılma isteklerini 1 (bir) ay önceden yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmeleri ve varsa borçlarını ödemeleri gerekir. İstifa etmek isteyen üye, söz konusu 1 aylık zaman dilimi zarfında işleyecek borçlarından ve aidatlardan sorumlu olduğunu da kabul ve taahhüt eder.
c) Üyelikten çıkarılma/ihraç: Dernek üyeleri, Tüzüğün 9. maddesinin koşullarının gerçekleşmesi durumunda üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılan ve ihraç edilen kişilerin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanamaz.

Her ne sebeple olursa olsun, Dernek üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, üyenin vefatı ile ya da üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi ile derhal ve kendiliğinden sona erer.

DİSİPLİN CEZALARI, DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 9: Türk Ceza Kanunu'nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile; tüzük, yönetmelik ve Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle Derneği küçük düşürenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları yetkili disiplin organları eliyle uygulanır.

Disiplin cezaları şunlardır;
a) Uyarı: Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.
b) Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.
c) İhraç/Çıkarma: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve üyenin sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilmez.

Aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılması kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

a) Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan ya da üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,

b) Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek, kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmamak, savsaklamak veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymamak,

c) Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,

d) Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek, Dernek organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnmek,

e) Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,

f) Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara uymamak, Tüzük ve sair Dernek mevzuatı ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasden uymamak veya bu kararların yerine getirilmesini engellemek veya savsaklamak,

g) Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,

h) Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu'nca kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın ödemede bulunmamak,

i) Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Derneğin veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etmek, Derneği/Üyeleri/Başkan veya Yöneticilerini tahkir veya tezyif etmek, bunlara sövmek, hakaret etmek,

j) Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,

k) Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan süre içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üyelik için başvuruda bulunmamak.

l) Yönetim Kurulu'nun yazılı izni olmaksızın Fenerbahçe Spor Kulübü hariç başka bir sportif dernekte seçimle gelinen görevin dışında herhangi bir görevi kabul etmek ve/veya Fenerbahçe Spor Kulübü hariç başka bir sportif derneğin üyesi olmak. Keza, Fenerbahçe Spor Kulübü hariç, başka bir sportif dernekte seçimle gelinen herhangi bir görevde bulunmak.

İhtar ve kınama cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Disiplin Kurulu'nun önerisine göre Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul'a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu'nun üyeye, üyeliğin sona erdiği yönündeki kararı tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

ÜYELERİN HAKLARI
Madde 10: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Aidatını ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üye, borçlarını ödeyinceye kadar Genel Kurul toplantılarına katılamaz, seçme-seçilme haklarını kullanamaz. Ancak ödemeyi müteakiben Genel Kurul toplantılarına katılabilir, oy hakkı ile seçme ve seçilme haklarını kullanabilir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul'ca seçimi yapılan Dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Üyenin sahip olduğu haklar vefat ile sona erer.

Ayrıca her üye:
a) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
b) Derneğin sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
c) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Tüzük hükümleri ve sair Dernek mevzuatı hükümleri ile Dernek organlarının aldığı kararlara uymakla,
e) Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle,
f) Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermekle
yükümlüdürler.

Türü, niteliği ve kapsamı itibariyle, Derneğin sportif konularının alanı içinde çalışma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü hariç diğer bir spor kulübünde ve/veya dernekte, (seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu'ndan yazılı izin almak zorundadır. Yönetim Kurulu'nca verilen bu izinlerin süresi ve koşulları belirlenir. Bu şekilde verilen izinler, haklı ve makul bir sebep olmaksızın geri alınamaz. Ancak bu gibi görevleri kabul edenler, Dernekte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 11: Derneğin aşağıdaki organları vardır.
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Yürütme Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Disiplin Kurulu
• Yüksek Danışma Kurulu
• Balotaj Kurulu

DERNEK GENEL KURULU'NUN OLUŞUM ŞEKLİ
Madde 12: Dernek tüzüğüne uygun olarak Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI
Madde 13: Genel Kurul, tüzük hükümleri kapsamında üç yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Buna karşın, Mali Olağan Genel Kurul Toplantıları her yıl, Nisan ayında Yönetim Kurulu'nca belirlenecek gün yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu'nca çağrılır. Denetleme Kurulu'nun veya Dernek üyelerinden 1/5'inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul'u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USÜLÜ
Madde 14: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ve benzeri genel veya özel iletişim araçları ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 15: Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 16: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Madde 17: Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen ve/veya duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 16. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi Başkana aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 18: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10'u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL'UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 19: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp, karara bağlanır.
a) Aşağıda bulunan organların asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Balotaj Kurulu
Disiplin Kurulu
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetleme Kurullarının, raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi,
d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, Derneğin sahibi olduğu/olacağı taşınmaz mallar üzerinde ipotek ya da sair ayni/şahsi hak tesis edilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
f) Derneğin, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılması veya ayrılması veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
g) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Şirketleşmeye, ticari şirketler, işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi,
j) Derneğin kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin yasada öngörülen koşullar dâhilinde değerlendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
k) Derneğin kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle ya da diğer vasıtalarla yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile bunların kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
l) İhraç/Dernekten çıkarma kararlarına karşı yapılan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabul veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu'na iadesine karar verilmesi,
m) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul'ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
Madde 20: Genel Kurul toplantılarında oy kullanma gizli veya açık olarak yapılabilir. Yönetim Kurulu ve organların seçimi mutlaka gizli oyla yapılır.

Açık oylamada Genel Kurul Başkanı'nın belirleyeceği yöntem uygulanır.
Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir. Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin dışında kalan kişiler salondan çıkartılır.

Gizli oylamada, seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış oy pusulaları mühürlenmiş olarak hazırlanır ve içi boş bir kaba atılması ile toplanan oylar oy verme işleminin bitiminden sonra açık tasnifi yapılarak sayım neticesi tutanakla tespit edilir.

YÖNETİM KURULU
Madde 21: Yönetim Kurulu 15 asil ve 5 yedek üye olarak, Genel Kurul'ca üç yıllık görev süresi için faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Muhasip Üye ve bir Genel Sekreter seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sayıda, “As Başkanlık" ihdas edebilir ve bu sıfatı üyelerden birine veya birkaçına kullandırabilir.

Yönetim Kurulu'na; Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu'nun yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılır ve yerine ilk sıradaki yedek üye atanır. Yönetim Kurulu yılda en az 5 kez toplanır. Dernek ikametgâhında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurul'u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; İcra Kurulu'nu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
d) Genel Kurul'u toplantıya çağırmak, seçim dâhil Genel Kurul gündemini hazırlamak ve Genel Kurul kararlarını yürütmek,
e) Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak ihtisas komitelerinin kurulmasına karar vermek, bu komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerek görürse dağıtmak.
f) Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
g) Derneğin hesaplarını bağımsız denetleme kuruluşuna ya da uygun gördüğü birime/kişiye sürekli olarak denetletmek,
h) Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu saptamak, anlaşmaları imzalamak,
i) Aidat borçlarının taksitlendirilmesine, yapılandırılmasına ve/veya silinmesine, borçların ödeme sürelerinin belirlenmesine ve/veya uzatılmasına, borçlar karşılığında teminat alınıp alınmayacağına karar vermek,
j) Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
k) Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermek,
l) Mevzuat ve Dernek tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak ve bu defter ve kayıtların muhafazasını sağlamak,
m) Genel Kurul'un yetki verdiği hususlardaki işlemleri gerçekleştirmek, kararları almak ve uygulamak,
n) Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün Yönetim Kurulu'na verdiği diğer işleri yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,
o) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak, çalışma sonuçlarını tatbik kapsamında gerekli kararları almak, işlemleri gerçekleştirmek,

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
Madde 22: Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul'ca; Dernek üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve aidat borcu olmayan asil üyeler arasından üç yıllık görev süresi için seçilir.

Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Denetim Kurulu, yıllık denetim raporunda, Yönetim Kurulu'nun ibra edilip edilmemesi konusundaki açık ve kesin görüşünü Genel Kurul'a bildirir.

BALOTAJ KURULU
Madde 23: Balotaj Kurulu iki asil ve iki yedek üye olmak üzere Genel Kurul'ca; Dernek üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve aidat borcu olmayan asil üyeler arasından üç yıllık görev süresi için seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi de üçüncü kişi olarak Balotaj Kurulu'nun tabii üyesi olur.

Balotaj Kurulu, üyelik başvuru müracaatlarını değerlendirmek için çalışma yapar. Başvurunun Derneğin genel yapısına uygun olup olmadığını inceler ve görüşlerini bir raporla Yönetim Kurulu'na bildirir. Balotaj Kurulu kendi aralarından seçecekleri bir Başkanın çağrısı ile gerek gördüğü zamanlarda toplanır. Balotaj Kurulu havale edilen müracaatları 10 gün içinde değerlendirerek görüşlerini Yönetim Kurulu'na bildirmek zorundadır.

DİSİPLİN KURULU
Madde 24: Disiplin Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul'ca; Dernek üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve aidat borcu olmayan asil üyeler arasından üç yıllık görev süresi için seçilir. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine Disiplin Kurulu'na gönderilen üyenin(lerin) Dernek tüzüğüne ve üyelik usul ve ilkelerine uygun tasarruflarda bulunup bulunmadıkları hakkında değerlendirmesini Yönetim Kurulu'na bildirir.

Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu'na yapılması halinde, şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu'na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse, görüşünü, on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu'na bildirir.

Disiplin Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası ise Derneğin ilan panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Madde 25: Yönetim Kurulu'na yol göstermek ve hazırlanan faaliyet programları üzerinde görüş bildirmek üzere Yüksek Danışma Kurulu kurulur.

Bu kurul Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği sayıda kişiden oluşur. Derneğin görev süresini tamamlamış Başkanları kurulun doğal üyeleridir. Diğer üyeler ülke ekonomisinin deneyimli iş adamları ve yöneticileri arasından Yönetim Kurulu'nca seçilir. Görev süreleri 3 yıldır. Eski Başkan sıfatıyla kurulda görev alanlar dernekten ayrılmadıkça görevlerini sürdürürler. Kurul kendi arasından bir Başkan seçer ve kendi kararları doğrultusunda toplanmak suretiyle görüşlerini Yönetim Kurulu'na iletir. Kurulun üye sayısında eksilme halinde Yönetim Kurulu'nca yeni atama yapılabilir.

YÜRÜTME KURULU
Madde 26: Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek 5 üye ve Başkan olmak üzere toplam 6 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu kendi arasında bir Başkan seçer. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde Dernek işlerini sevk ve idare eder. Yürütme Kurulu, Derneğin diğer organlarının işlerini üstlenemez.

DİĞER KURULLAR
Madde 27: Dernekte başka kurul ve organlar da ihdas edilebilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 28: Genel Kurul'ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliği'ne yazı ile bildirilir.

AİDAT MİKTARI
Madde 29: Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri, gerekirse Üye İşleri Komitesi'nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ödemenin; döviz olarak tayin edilmesi durumunda, ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacak, “döviz kuru" ödeme günündeki Merkez Bankası Efektif Satış Kur'undan belirlenecektir. Tüzel kişilerin ve/veya kuruluşların Derneğe üye olmak istemesi durumunda, tüzel kişiliğin ve/veya kuruluşların ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, tüzel kişiliğin ve/veya kuruluşun cirosuna, çalıştırdığı eleman sayısına, büyüklüğüne ve sair diğer faktörlere bağlı olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Tüzel kişiliğin ve/veya kuruluşların ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat ile sair mali mükellefiyetler, gerçek kişi üyelerden farklı olarak tayin edilecek olup, bu farklılık eşitlik ilkesinin ihlali anlamında yorumlanamaz.

Üyelik giriş kabulü, takvim yılının dördüncü üç aylık döneminde yapılan üyeden bu dönem için yıllık aidat tahsil edilmez.

Üye aidatları, her yıl Mart ayının son günü saat 19:00'a kadar Dernek veznesine ya da Derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına nakden veya kredi kartı suretiyle ödenebilir. Tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile aidat ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üyelere yasal faiz uygulanacak, bu borçlar üyelerden yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Aidatını ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üye, borçlarını ödeyinceye kadar Genel Kurul toplantılarına katılamayacak, seçme/seçilme haklarını kullanamayacak, ancak ödemeyi müteakiben Genel Kurul toplantılarına katılabilecek, seçme ve seçilme haklarını kullanabilecektir. Ayrıca, aidat ve diğer borçlarını süresi içerisinde ödemeyen üyeler, Dernek lokalinden ve Dernek hizmetlerinden faydalanamayacaklar, ayrıca hiç bir üyelik hakkından da yararlanamayacaklardır. Yönetim Kurulu; aidatlarını ödemeyen üyeleri tüzüğün 9. maddesi kapsamında ihraç ederken, aidat borçlarını tasfiye etmek suretiyle ihraç etme hakkını haizdir.

Ödeme şartları Yönetim Kurulu'nca belirlenmekle birlikte, giriş aidatı ve yıllık aidat miktarına ilişkin aşağıda belirtilen hükümler ayrı ve saklıdır.
a) Dernek tüzüğü şartları dâhilinde üye olmaları ve Derneğe hiçbir borçlarının olmaması durumunda üye eşlerinden ve 18 yaşını doldurmuş, 23 yaşını aşmamış çocuklarından giriş aidatı alınmayacaktır.
b) Dernek tüzüğü şartları dâhilinde üye olmaları durumunda üye eşleri; yıllık aidat miktarının sadece ½'sini, 23 yaşını aşmamak kaydı ile üye çocukları da yıllık aidat miktarının sadece 1/3'ünü ödeyecektir.
c) Üye çocuğu statüsünde Derneğe üye olan kişinin 23 yaşını bitirmesi ve üyeliğe devam etmek istemesi durumunda, bu kişi, üye çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih süresi ile orantılı olacak şekilde giriş aidatının minimum ½'sini ödeyecektir. Üye çocuğu statüsünden asil üye statüsüne geçecek kişinin ödeyeceği giriş aidat miktarı, bu kişinin üye çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih nazara alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.
d) Vefat eden üyelerin dul eşleri, asil üyeliğe kabul edilmeleri durumunda giriş aidatı ödemeyeceklerdir.
e) Onur ve Protokol Üyeliği sıfatına haiz üyelerden yıllık aidat bedeli alınmayacaktır ve alınmaz.
f) Özel Yöntem ile kabul edilen üyelerden giriş ve yıllık aidat bedeli alınmaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 30: Derneğin gelir kaynakları:
a) Üye giriş ve yıllık aidatları
b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d) Bağışlar ve yardımlar,
e) Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
f) Kurulmuş olan işletmeler ve şirketler yoluyla elde edilecek gelirler,
g) Derneğin tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,
h) Dernek/tesis işletmelerinden elde edilen gelirler,
i) Reklam gelirleri,
j) İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde edilen gelirler,
k) Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
l) Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler,
m) Anlaşmalar kapsamında temin edilen gelirlerdir.

Dernek, Mülki İdare Amirliği'ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımın bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

DERNEĞE YAPILACAK YARDIMIN ŞARTLARI
Madde 31: Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir. Mevzuatın ilgili hükümleri ayrı ve saklıdır.

DEFTER, KAYITLAR VE HESAP DÖNEMİ
Madde 32: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
1- Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
2- Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Bilânço esasında tutulacak defterler:
a) Yevmiye defteri
b) Defteri kebir
c) Envanter bilânço defteri
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca tutulması gereken defterler aşağıdaki gibidir.
4- Gelen Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.
5- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleri bu deftere işlenir.

Bu defterlerin noterce veya Dernekler birimince tasdikli olması zorunludur. Hesap dönemi bir takvim yılıdır, 1 Ocak'ta başlar 31 Aralık'ta sona erer.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 33: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Giderlerle ilgili harcama belgeleri fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası serbest meslek makbuzu vb. Vergi Usul Kanunu hükümlerince belirlenmiş belgelerdir.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesi ile ilgili hususlar yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir. Bağış, aidat ve sair Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Mevzuatın ilgili düzenlemeleri ayrı ve saklıdır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
Madde 34: Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü'ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu uygun göreceği bir Yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna Dernek kayıtlarını denetletir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları Yönetim Kurulu'na ve Denetleme Kurulu'na verilir. Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları Denetleme Kurulu'nca değerlendirilir. Denetim Kurulu; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar. Uygulama Denetleme Kurulu görüşü doğrultusunda yürütülür.

Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hususlarda Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 35: Dernek Yönetim Kurulu Başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini Mülki İdare Amirliği'ne vermekle yükümlüdürler.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 36: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve en az 15 gün önceden değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Madde 37: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Derneğin feshi hallerinde, Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği'ne yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne bırakılır. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük Mülki Amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır

TEBLİGAT USULÜ VE HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 38: Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ve benzeri genel veya özel iletişim araçları ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu yöntemlerden biriyle yapılan çağrı, tebligat yerine geçmektedir. Üyeler ile ilgili diğer tebligatlar ise, üyenin bildirdiği adresine yazılı olarak ya da faks veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yapılabilir. Üyeler, Derneğe bildirdikleri adreslerinde meydana gelen değişikliği Derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN BORÇLANMASI
Madde 39: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde Genel Kurul'ca tespit edilen miktar kadar borçlanabilir.

PROTOKOL VE ONUR ÜYELERİ
Madde 40: 0488 üye numaralı Vedat Bayram, 0489 üye numaralı İrfan Karakaş, 0623 üye numaralı Nurettin Yardımcı Protokol üyesi sıfatlarını koruyacak, tüzük tadilinden evvel Protokol üyeliğinin sağladığı haklardan yararlanmaya devam edeceklerdir. Aynı şekilde, 0242 üye numaralı Ercan Saatçi, 0486 üye numaralı Fevzi Bülend Özaydınlı, 0648 üye numaralı Faruk Ilgaz, 0649 üye numaralı Fikret Kırcan ve 0651 üye numaralı Lefter Küçükandonyadis hâlihazırda Onur üyesi sıfatlarını koruyacak ve ile 0650 üye numaralı Can Bartu bundan böyle “Onur Üyesi" sıfatını haiz olacaktır. Protokol üyeleri ile Onur üyelerinin, seçme ve seçilme hakları ile oy kullanma hakları yoktur. Protokol ve Onur üyeleri hakkında tüzüğün askı, balotaj, giriş ücreti ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz.